سامانه غیر فعال می باشد .ورود به سامانه

ورود به سامانه رای گیری الکترونیکی انجمن های ورزشی دانشجویان


مرحله اول : دریافت کد شرکت در رای گیری


مرحله دوم : ورود با کد شرکت در رای گیری