مهلت درخواست کاندیداتوری از روز 1402/02/30 ساعت 07:00 تا روز 1402/03/17 ساعت 23:59 می باشد .ورود به سامانه

ورود به سامانه انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان


مرحله اول : دریافت کد


مرحله دوم : ورود با کد