سامانه غیر فعال می باشد .ورود به سامانه

ورود به سامانه انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان


مرحله اول : دریافت کد


مرحله دوم : ورود با کد